โรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาล

โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในตำแหน่ง “ พนักงานผู้ช่วยแพทย์ และพนักงานผู้ช่วยห้องยา ” ปัจจุบันได้พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องของตลาดและด้านสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้ารับการฝึกปฏบัติงานจริงในร้านยา หรือโรงพยาบาลต่างๆ

ผู้ช่วยการพยาบาล | ผู้ช่วยทันตกรรม | ผู้ช่วยเสริมความงาม | ผู้ช่วยเภสัชภิบาล

เปิดภาคเรียน 12 มีนาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 17 – 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , หรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรี
 3. มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
 4. มีใจรักด้านการพยาบาลและการบริบาล

สวัสดิการฟรี

 1. หอพักฟรี ช่วงที่เรียนภาคทฤษฎีค่ะ
 2. ชุดนักเรียนฟรี 1ชุด
 3. เสื้อกีฬาฟรี 1ตัวค่ะ