โรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาล เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว
โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในตำแหน่ง “ พนักงานผู้ช่วยแพทย์ และพนักงานผู้ช่วยห้องยา ” ปัจจุบันได้พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องของตลาดและด้านสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้ารับการฝึกปฏบัติงานจริงในร้านยา หรือโรงพยาบาลต่างๆ

โรงเรียนบุรีรัมย์การบริบาล
ที่อยู่ : 24/24-25 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์มือถือ : 044-621-892 | 080-1799446 อ.ยา
โทรสาร. 044 – 621159
E-Mail : buriram_na@hotmail.com